Politiet henger etter i digitaliseringsarbeidet. En rapport fra Riksrevisjonen kritiserer Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet for slett arbeid. Foto: Gettyimages

Justis- og beredskapsdepartementet bes ta grep etter digitalslakt

"Stort digitalt etterslep", "ineffektiv ressursbruk" og "mangel på kunnskap om teknologi". Slik beskriver Riksrevisjonen digitaliseringsarbeidet i politiet. 

Publisert Sist oppdatert

Torsdag behandlet Stortinget en innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen etter at Riksrevisjonen tidligere i februar avla rapport om digitaliseringsarbeidet i politiet. 

Et enstemmig Storting stilte seg bak anbefalingene gitt i innstillingen om at Justis- og beredskapsdepartementet "For å effektivisere ressursbruken, få til mer brukervennlige tjenester, og understøtte måloppnåelse på politiets samfunnsoppdrag" bør: 

  • legger til rette for langsiktighet i styringen slik at politiet kan ta i bruk ny teknologi og digitalisere virksomheten

  • i etatsstyringen følger opp at Politidirektoratet utvikler sin styring og oppfølging av bruken av ny teknologi, nye utviklingsmetoder og digitalisering av virksomheten»

"Kritikkverdig"

Tidligere i februar leverte Riksrevisjonen rapport om digitaliseringsarbeidet i politiet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

Rapporten retter kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet, samt Politidirektoratet for "styring av digitaliseringsarbeidet i politiet" og for å "ha vært lite langsiktig og preget av kortsiktige prioriteringer".

FÅR KRITIKK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) Har ansvaret for digitalisering i politiet. Foto: Emilie Holtet / NTB

Mangler forståelse for hva teknologi betyr

Riksrevisjonen er tydelig i sin vurdering av at Justis- og beredskapsdepartementet har for dårlig forståelse for hva teknologi har å si for arbeidet i politiet, og skriver:

"Politiet har hatt utfordringer med å gjennomføre flere større IT-prosjekter. Flere evalueringer peker på at Justis- og beredskapsdepartementets styring har vært lite strategisk og at departementet primært har sett på digitalisering som et virkemiddel for kortsiktig effektivisering".

Videre heter det at "Evalueringene viser at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har forstått godt nok hvilken betydning teknologi har for tjenesteproduksjonen i politiet" i rapporten fra Riksrevisjonen.

– Kortsiktig

Ifølge Riksrevisjonen har også Politidirektoratet hatt for dårlig oppfølging og styring av IT-prosjekter i politiet. I perioden fra 2014 til 2022 har Politidirektoratet brukt 3,7 mrd. kroner til å utvikle nye IT-løsninger, skriver Riksrevisjonen. 

Politidirektoratet har ikke satt av ressurser til modernisering av kjernesystemene som kunne ha bidratt til å redusere driftskostnadene, heter det i rapporten. 

I rapporten skriver Riksrevisjonens  at Politidirektoratets styring og finansiering av digitaliseringsarbeidet vært lite langsiktig og styrt av kortsiktige prioriteringer.

Videre mener Riksrevisjonen at det har vært "et misforhold mellom politiets mål og ambisjoner på området, og politiets prioriteringer, kapasitet og evne til å digitalisere virksomheten".

Dette peker Riksrevisjonen på

· Politiet har i liten grad effektivisert ressursbruken og etablert brukervennlige tjenester gjennom digitalisering.

· Justis- og beredskapsdepartementet og politiet har i liten grad prioritert å digitalisere straffesaksområdet.

· Politiet har ikke prioritert å digitalisere arbeidstidsplanleggingen.

· Politiet innfører nye, smidige utviklingsmetoder, men det er utfordringer med viktige forutsetninger for å lykkes.

· Smidige utviklingsmetoder krever autonomi, men forutsetter samtidig realistisk planlegging og styring.

· Høy teknisk gjeld gir økende driftskostnader og gjør det utfordrende å få til digitalisering.

· For lite av politiets IT-kapasitet brukes til å digitalisere sentrale fagsystemer.

· Politiet utnytter i liten grad skyløsninger og egne data til å forbedre virksomheten.

· Politidirektoratets styring av digitaliseringsarbeidet har vært lite langsiktig og styrt av kortsiktige prioriteringer.

· Justis- og beredskapsdepartementets manglende langsiktighet i styringen har stått i veien for å gi brukerne bedre digitale tjenester og mer effektiv ressursbruk i politiet.

Powered by Labrador CMS