Hege Herø er YS-representant i regjeringens offentlig utvalg for kvinners arbeidshelse. Hun jobber sammen med Parats nestleder, Anneli Nyberg, som ønsker å engasjere tillitsvalgte og medlemmer i disse spørsmålene. Foto: Trygve Bergsland/Parat.

Kvinners sykefravær og arbeidshelse

Regjeringen satt tidligere i år ned et nytt offentlig utvalg skal ta for seg kvinners arbeidshelse og finne ut hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn. Hege Herø fra YS sitter i utvalget, og fredag møtte hun likestillings- og mangfoldsutvalget i Parat for å få innspill til mulige løsninger.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om utvalget og kvinners arbeidshelse

* Utvalget for kvinners arbeidshelse, er det etter anbefaling fra Kvinnehelseutvalget fra 2023 som leverte NOU 2023: 5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

* Kvinnehelseutvalget så behovet for å se særskilt på kvinners arbeidshelse, gjøre opp kunnskapsstatus og utrede kvinners vilkår for deltakelse i arbeidslivet, arbeidshelse og sykefravær.

* På grunnlag av kunnskapen skal utvalget videre foreslå tiltak som kan bidra til bedre arbeidshelse og redusert fravær og frafall fra arbeidslivet for kvinner. Bedre arbeidshelse blir viktig i lys av en aldrende befolkning og det store behovet for arbeidskraft i årene framover.

* Utvalgets rapport skal bygge på faglig og dokumentert kunnskap og skal foreligge innen 1. april 2025.

* Innspill til likestillings- og mangfoldsutvalget i Parat kan sendes på epost anneli.nyberg@parat.com.

Utvalget skal gjøre opp kunnskapsstatus og utrede kvinners vilkår for deltakelse i arbeidslivet, arbeidshelse og sykefravær.
– YS har lenge vært spesielt opptatt av konsekvensene som vold i nære relasjoner kan ha for sykefravær og frafall, og vi har tatt dette opp som tema med statsrådene for arbeids- og likestillingsfeltet, sier Herø.

Arbeidslivsorganisasjonene kan bidra

Herø spør hvordan arbeidslivet kan bidra.
– Partene i arbeidslivet omtales i liten grad når det er snakk om vold i nære relasjoner og konsekvensene dette har for sykefravær og frafall. YS foreslår at myndighetene og partene jevnlig diskuterer hvordan arbeidslivet kan bidra til forbedringer innenfor dette viktige området, sier hun.

Herø lister opp tre punkter hun mener er viktige:

* Trenger vi mer forskning om de uforklarte forskjellene mellom kvinners og menns sykefravær, sånn at vi i større grad kan sette inn relevante tiltak?

* Kan vi tenke oss et trepartssamarbeid bygget på AKAN-modellen, der vi bygger et kompetansesenter for bistand til arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte?

* Kan vi utvikle andre tiltak som kan bidra til at kvinner og menn som lever i voldelige forhold får mulighet til å bruke ressursene sine i arbeidslivet og oppnå økonomisk selvstendighet?

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sier Parat ønsker å engasjere tillitsvalgte og medlemmer i disse spørsmålene.
– Parats likestillings- og mangfoldsutvalg har hatt saken på agendaen denne uken, og vi har allerede fått innspill fra noen av våre sentrale tillitsvalgte, men vi tar gjerne imot enda flere. Hvis det skal komme konkrete og gode tiltak ut av dette arbeidet er viktig med engasjement og involvering av alle ute på arbeidsplassene. Jeg oppfordrer derfor deg som har meninger og konstruktive innspill i denne debatten til å ta kontakt, sier Nyberg.

Bakgrunn for å nedsette et utvalg for kvinners arbeidshelse

Sykefraværet for kvinner var på 8,8 prosent i 2023, mot 5,4 prosent hos menn. En tredel av det totale sykefraværet skyldes helt eller delvis forhold på jobben.

Utvalget har fått i oppdrag å foreslå tiltak for å bedre kvinners arbeidshelse og tilknytning til arbeidslivet.
– Knapphet på arbeidskraft er en av de store utfordringene i fremtiden, og vi må innrette oss slik at flere får mulighet til å stå i jobb. Når vi vet at kvinner blant annet har høyere fravær fra jobb enn menn, må vi også vite hvorfor og hva vi kan gjøre med det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Utvalget skal ledes av Nina Tangnæs Grønvold, som er kommunedirektør i Fredrikstad. Hun er utdannet lege fra UiO, med masterutdanning i helseledelse.

Rapporten fra utvalget skal være klar innen 1. april 2025.

Kvinner er oftere utsatt for sykdommer

Ifølge NAV kan kvinners høyere sykefravær delvis forklares med at de oftere rammes av og er utsatt for en rekke sykdommer som depresjon og angstlidelser, kreft, migrene og utmattelse.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er også representert i utvalget.
– Vi ser at kvinner har høyere sykefravær og frafall enn menn, og et slik utvalgsarbeid kan gi oss ny kunnskap om årsakene bak og hvilke tiltak som kan virke best, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Powered by Labrador CMS