Brudd i forhandlingene mellom LO, YS og NHO

Kl. 16:30 i dag brøt YS og LO årets tariff forhandlinger med NHO. Oppgjøret går dermed til mekling. Meklingen starter over påske. En eventuell streik vil tidligst bli iverksatt ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken til bruddet er utfordringer bla. knyttet til krav om:

- tetting av hullene i AFP-ordningen og sikring av en rettferdig pensjon for sliterne

- full opptjening av tjenestepensjon fra første krone

- reallønnsvekst for alle medlemmer

- dekning av reise, kost og losji for reisende arbeidstakere i verkstedindustrien

De forbundsvise tilpasningsforhandlingene ble avsluttet den 20. mars. Disse forhandlingene er en del av hele oppgjøret, og derfor er det bestemt at offentliggjøringen av alle resultater skal skje samtidig med resultatet av meklingen mellom YS og NHO.

Det er sendt plassoppsigelse til Riksmeklingsmannen for samtlige av YS’ medlemmer i NHO-området. Dette omfatter Parat-medlemmer på følgende avtaler:

Biloverenskomsten Overenskomst for arbeidsledere

E-overenskomsten Overenskomst for asfalt og veivedlikehold

Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomst for barn og ungdomsvernetjenesten

Fiskeindustrioverenskomsten Overenskomst for byggeindustri

Flyavtalen A + B Overenskomst for elektrofagene

Flyoverenskomsten Overenskomst for fiskemel og fiskefòrindustrien

Forskningsoverenskomsten Overenskomst for møller og fórblanderier

Funksjonæravtalen Overenskomst for pakkerier og distribusjon

Flykabinavtalen Cabin Services Norway Overenskomst for seismikkbedrifter

Flykabinavtalen SAS Norge Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter

Flykabinavtalen TUI Fly Pilotavtalen Bristow

Flykabinavtalen Widerøe Presse- og mediaoverenskomsten

Industrioverenskomsten Renholdsoverenskomsten

Landbaseoverenskomsten Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

Norwegian Air Shuttle ASA-avtalen Tømmermåleroverenskomsten

Oljetransportavtalen Vekteroverenskomsten

Plassoppsigelse er nødvendig dersom YS skal kunne bruke streiketrusselen under meklingen. Hvem som blir tatt ut i en eventuell konflikt blir offentliggjort den 3. april, når endelig varsel om hvem som tas ut i streik (plassfratredelse) sendes til Riksmeklingsmannen.

Streikebidrag vil minimum utgjøre kr 3.620 per uke. Dagsatsen vil avhenge av den enkeltes arbeidstidsordning. Deltidsansatte får bidrag i henhold til stillingsbrøk. I tillegg til streikebidraget ytes forsørgerbidrag med kr 238 per uke per hjemmeboende barn under 18 år.

Ovennevnte gjelder med mindre man har hatt en annen praksis innenfor et tariffområde eller når enn konkurrerende organisasjon gir et større bidrag til sine medlemmer i samme streik. Streikebidraget vil som følge av dette bli vurdert fortløpende.

Her ligger PowerPoint (som pdf-fil) fra nettmøte med tillitsvalgte fredag 23. mars.

Arbeidstakers rettigheter ved permittering som følge av konflikt

Powered by Labrador CMS