Tirsdag vedtar Stortinget lov om tvungen lønnsnemnd for redningsmennene i Norsk Luftambulanse Foto: Arkiv/Parat

Stortinget vedtar lov om tvungen lønnsnemnd

Tirsdag vedtar Stortinget Lov om tvungen lønnsnemnd i tvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO om Overenskomst for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunn

Etter brudd i forhandlingene varslet Parat/YS plassoppsigelser for 60 medlemmer. Riksmekleren nedla forbud mot arbeidsstans og innkalte partene til mekling 27. februar 2023. Meklingen ble avsluttet 28. februar 2023.

Under meklingen nådde partene med meklerens mellomkomst frem til en forhandlingsløsning. Forhandlingsløsningen ble sendt til uravstemning. Forhandlingsløsningen ble nedstemt.

Parat/YS iverksatte streiken 5. mars 2023 med uttak av ett medlem. Streiken ble deretter trappet gradvis opp, og fra 13. mars var 11 redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS i streik.

På bakgrunn av Helsetilsynets vurdering innkalte arbeids- og inkluderingsministeren partene til møte søndag 19. mars 2023. Parat/YS avsluttet konflikten som følge av dette.

Utløsende faktor for tvungen lønnsnemnd

Ambulansehelikoptrene er del av en større nasjonal beredskap, og utfører hovedsakelig medisinske oppdrag, men også søk- og redningsoppdrag på land og kystnært. De fleste helikopteroppdragene har høy hastegrad, og pasientene er svært behandlingskrevende.

Et ambulansehelikopter må ha en redningsmann for å være operativt.

– Statens helsetilsyn mener at den akuttmedisinske beredskapen blir så svekket som følge av streiken at det vil medføre fare for liv og helse. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen etter møtet med partene.

Det blir nå opp til Rikslønnsnemnda å avgjøre tvisten.

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Rikslønnsnemnda består av tre faste medlemmer som oppnevnes for tre år av gangen. I den enkelte sak oppnevner hver part i tillegg to medlemmer.

Powered by Labrador CMS