I statsbudsjettet for 2023 kommer regjeringen med innstramminger i hvor mye du kan handle avgiftsfritt når du er på reise.

Taxfree-kutt setter lufthavner i fare

Taxfree-ordningen er igjen under debatt etter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 ønsker å gjøre kraftige innstramminger i tobakkskvoten. Flere flyplasser i Norge er avhengig av at inntektene fra taxfree dekker inn underskuddet for å kunne overleve.

Publisert Sist oppdatert

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, mener forslaget setter svært mange arbeidsplasser i fare for å forsvinne ved flyplassene. I tillegg vil det svekke Norges infrastruktur og distriktsutbygging om forslaget vedtas.

Parat er for en streng politikk på området tobakk og alkohol, men er opptatt av å opprettholde alle de viktige småflyplassene i Norge. Lufthavnene er i mange tilfeller selve livsåren i lokalsamfunnene. Å bygge ned denne infrastrukturen er det samme som å ikke satse på distriktene våre. I tillegg til tapte arbeidsplasser, vil det bli vanskelig for mange å velge å bosette seg på mindre steder i landet, sier Olsen.

Avinor er Norges største eiendomsselskap og drifter alle landets flyplasser med få unntak. Selskapet bidrar til opprettholdelse og tilgjengelighet av kritisk infrastruktur til befolkningen, og finansierer store deler av kostnadene sine gjennom leieinntekter fra blant annet taxfree-utsalg. Mindre flyplasser i Norge har en lang historie med underskudd, som finansieres gjennom overskuddet fra inntekter Avinor tjener gjennom taxfree-tilbudet ved norske flyplasser.

Vil halvere tobakkskvoten

Regjeringen ønsker i sitt nylig fremlagte statsbudsjett for 2023 å gjøre innstramminger i taxfree-kvoten. Forslaget er å halvere dagens tobakkskvote som ligger på 250 gram tobakk, eller 200 sigaretter. Dette vil ha store innvirkninger på inntektene til Travel Retail Norway (TRN) som drifter alle taxfree-utslag ved Avinors flyplasser her i landet. HR- og kommunikasjonssjef i TRN, Haakon Dagestad, uttalte til økonomiavisen E24 at han anslår tobakksalget i taxfree til å utgjøre omtrent 20 prosent av omsetningen de har.

Stor betydning for Avinors økonomi

I budsjettdokumentene tilhørende statsbudsjettet skriver regjeringen at – Ordningen med taxfree-utsalg på lufthavner har stor betydning for Avinors økonomi og bidrar til å finansiere drift og investeringer ved Avinors flyplasser. I 2019, som er siste normalår før pandemien, utgjorde Avinors inntekter fra taxfree-omsetningen om lag 2,9 mrd. kroner, det vil si rundt 25 prosent av Avinors samlede inntekter, skriver Finansdepartementet.

Likevel ønsker regjeringen nå å stramme inn ordningen, med utgangspunkt i den offentlige utredningen «Norge mot 2025» der konklusjonen var å avvikle taxfree-ordningen helt, fordi den ifølge utvalget undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken. Utvalget mener en avvikling må følges av en ny finansieringsmodell for Avinor, som ikke avhenger av salg av avgiftsfri alkohol og tobakk ved norske lufthavner. Det er ikke foreslått noen spesifikk modell for dette i utredningen.

Uklart hvordan kostnader skal dekkes inn

Modellen for finansiering av driftsunderskudd Avinor til nå har brukt, er at flyplasser med overskudd finansierer de som går med underskudd. Med et så omfattende kutt i Avinors omsetning som det nye forslagene til regjeringen tilsier, vil denne modellen settes på prøve.

Allerede i 1999 ble taxfree-handel på reiser mellom medlemsland avskaffet i EU. Her er det kun reiser til og fra tredjeland som gir muligheten for taxfree-handel. Mellom EU-landene er det imidlertid fastsatt svært høye kvoter for innførsel av alkohol- og tobakksvarer. Årsaken til at ordningen ble fjernet, var at den ville virke som et avvik fra EUs prinsipp om et felles marked for varer og tjenester om ordningen fortsatte.

Dagens avgiftsfrie kvote internt i EU er:

*10 liter sprit

*20 liter mellomklasseprodukter

*90 liter vin (hvorav høyst 60 liter musserende)

*110 liter øl

+ tobakk (800 stk sigaretter, 1 kg røketobakk etc)

Dagens avgiftsfrie kvote i Norge, før innstramminger som foreslått er:

*1 liter brennevin

*1,5 liter vin (2 flasker)

*2 liter øl (6 x 0,33 liter)

*200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer

I 2019 drev kun åtte av Avinors 44 lufthavner med overskudd. Det var særlig de store overskuddene fra lufthavnene i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim som finansierte underskuddene ved de resterende mindre lufthavnene. Hvor regjeringen ønsker å hente sårt trengt finansiering som i dag i stor grad kommer fra salg gjennom taxfree er per i dag ukjent.

Flere hundre ansatte permittert under pandemien

Travel Retail Norway kom seg helskinnet gjennom pandemien til tross for store tap. Selskapet slapp å si opp stillinger, grunnet forlengede statlige permitteringsløsninger for de ansatte. Omsetningen til selskapet svekket seg fra 5,73 mrd. til 1,33 mrd. mellom 2019 og 2020.

Normalisering i flytrafikken

Avinor melder denne måneden at ni av ti reisende var tilbake på deres flyplasser i september.

– Vi ser at reisevanene har endret seg spesielt blant forretningsreisende, og dette påvirker reisemønsteret på innland, en større andel av reisene finner nå sted rundt helgene grunnet en sterkere innhenting i ferie- og fritids segmentet. Utenlandsmarkedet er nok mer påvirket av geopolitiske faktorer som krigen i Ukraina og høye drivstoffpriser som drar antall passasjerer ned, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS