Tariffavtale

Parat varslet streik for piloter i redningstjenesten på Svalbard. Det endte med at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemd. Foto: CHC.

Lov om lønnsnemndbehandling for helikopterpiloter vedtatt på Stortinget

Tidlig i februar brøt meklingen mellom Parat og NHO Luftfart sammen. Det leder til at Rikslønnsnemnda skal behandle saken hvor Parat krever tariffavtale for piloter i CHC helikopter. 

Publisert Sist oppdatert
Satt ned foten: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna ville ikke la helikopterpiloter i redningstjenesten streike.

Torsdag vedtok Stortinget en særlov - som er praksis - for at Rikslønnsnemda skal behandle arbeidskonflikten mellom Parat og NHO Luftfart i CHC Helikopter Service AS ved tvungen lønnsnemnd.  Rikslønnsnemnda kjennelse får virkning som tariffavtale mellom partene.

Tvisten oppstod i forbindelse med Parats krav om tariffavtale for piloter i CHC Helikopter Service AS, og at Parat den 21. desember 2023, etter brudd i forhandlingene, varslet om å ta ut 10 av sine medlemmer som er ansatt som piloter i CHC Helikopter Service AS i streik fra 2. februar 2024.

1. februar 2024 mottok Arbeids- og inkluderingsdepartementet rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vedlagt lå en vurdering fra Statens helsetilsyn knyttet til konsekvensene av en eventuell streik blant pilotene på redningshelikoptrene på Svalbard. 

Hva skjer ved tvungen lønnsnemnd?

Tvungen lønnsnemnd er når regjeringen griper inn i en streik eller lockout, hvis arbeidskonflikten kan føre til fare for liv, helse eller sikkerhet eller medføre andre alvorlige samfunnskonsekvenser.

Vi har ingen generell lov om tvungen lønnsnemnd. Inngrep i en forestående eller aktuell arbeidskonflikt må derfor vedtas fra gang til gang etter den ordinære prosedyre for lovvedtak etter Grunnloven. 

Regjeringen fremmer da en proposisjon for Stortinget, med forslag til en særlov som forbyr fortsatt arbeidskamp og overlater til Rikslønnsnemnda å behandle interessetvisten.

Torsdag vedtok Stortinget en slik særlov i konflikten mellom Parat og NHO Luftfart i spørsmålet om tariffavtale for helikopterpiloter i CHC Helikopter Service AS.

Helsetilsynet konkluderte i sin rapport med at det ville medføre fare for liv og helse dersom en streik ble iverksatt fra 2. februar.

Riksmekleren nedla forbud mot streik og innkalte partene til mekling 2. februar 2024. Meklingen ble avsluttet ved midnatt samme kveld, uten at partene kom til enighet. Da grep regjeringen inn, og foreslo tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten.

Nå blir det altså opp til Rikslønnsnemnda å avgjøre hva som blir gjeldene avtale for helikopterpilotene. Kjennelsen nemnda kommer med etter behandling, vil etter lønnsnemndloven § 2 andre ledd gjelde som tariffavtale mellom partene. 

Dette er særloven Stortinget har vedtatt i saken i dag:

§ 1 Tvisten mellom Parat på arbeidstakersiden og NHO Luftfart/CHC Helikopter Service AS på arbeidsgiversiden vedrørende opprettelse av tariffavtale for piloter ved virksomheten CHC Helikopter Service AS skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Reglene i lov 27. januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) får tilsvarende anvendelse så langt de passer.

§ 2 Det er forbudt å iverksette arbeidsstans, jf. lov 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister (arbeidstvistloven) § 1 bokstav f) og g) for å løse tvisten.

§ 3 Loven trer i kraft straks. Loven opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten.

Loven ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

Powered by Labrador CMS