NPL-leder Kjetil Ravlo (t.v.) og leder for Parat politiet, Einar Kaldhol (t.h) i møte med statssekretær Geir Indrefjord. Foto: Parat.

Ønsker langsiktige planer for politiet

Det er behov for mer langsiktig styring av politiet, mener Norges Politilederlag (NPL), som nå fremmer forslag om en egen langtidsplan for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan skaper vi et best mulig politi? Og hvordan bør etatens arbeid styres? Gjentatte utredninger de siste årene har pekt på behovet for en mer langsiktig og strategisk styring av norsk politi. Nå fremmer Norges Politilederlag forslag om en egen langtidsplan for politiet, inspirert av Forsvaret.

Den siste tiden har Norges Politilederlag og Parat politiet hatt møter med partienes justisfraksjoner på Stortinget og med statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Geir Indrefjord for å diskutere forslaget.

– Vi foreslår innføring av flerårige planer for politiet, basert på politidirektørens faglige råd, og med risikovurderte ambisjonsnivå. Ambisjonsnivå behandles politisk. Forslaget gir etter vår vurdering den beste overordnede politiske styringen, og best forutsigbarhet og meste effekt av offentlige midler, sier leder i Norges Politilederlag Kjetil Ravlo.

Mer hva, mindre hvordan

En slik langtidsplan ligner mye på hvordan Forsvaret i dag er styrt. Forsvarets drift, rammer og innretning styres gjennom fireårsplaner, kalt langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Norges Politilederlag mener en slik modell vil gi bedre langsiktighet, forutsigbarhet og styrke den overordnede politiske styringen av politiet, noe de mener er helt nødvendig.

– Dagens styringsdialog fremstår fragmentert og lite helhetlig og gir i for liten grad beslutningsgrunnlag som fanger opp langsiktig utvikling. Politiets turbulente budsjettsituasjon i inneværende år taler også for dette forslaget, sier Ravlo.

Han er opptatt av at det skal være mer oppmerksomhet rundt hva som er målene heller enn hvordan oppgavene til enhver tid skal utføres.

– Sammenfallende anbefalinger peker i retning av behov for mer langsiktig og strategisk styring. Det vil si mer hva-styring og mindre hvordan-styring, i tråd med prinsippene for mål- og resultatstyring i staten. Det er også i tråd med viktige intensjoner i tillitsreformen, sier Ravlo.

Powered by Labrador CMS